wz

Tematic chovno-vzdevací pn predmetu Informatic chova - 2. rník

MES.

H.

TEMAT. CELOK

TÉMA

ŠPECIFICKÉ CIELE

PRIER.

TÉMY

PROGRAMY

ODKAZY

VEDOMOSTI

ZRUČNOSTI

POSTOJE

IX.

1. – 2.

Princípy fungovania

IKT

O počítači

Žiak vie pomenov

základné časti počítača klávesnicu, myš, monitor, počítačovú skriňu, vie na čo slúžia.

Žiak vie, ako má

správne pri počítači sedieť.

Žiak pozná a rešpektuje pravidlá vhodného správania sa pri počítači.

 

OSR

Detský kútik 2

 

O počítači

Počítačová myš

 

 

X.

3. – 4.

Princípy fungovania

IKT

ale aj

Informácie okolo nás

Klikáme myšou

Žiak poz časti

počítačovej myši

a pojem kurzor myši.

Vie ri jednoduchú logickú úlohu.

Žiak vie myš

správne uchopiť

a urobiť jednoduchý klik na jej tlidlách. Vie pohybovmyšou tak, aby sa dostal na určené miesto. Dokáže klikať na určené miesta.

Žiak pozná

a rešpektuje pravidlá vhodného správania sa pri počítači.

 

Žiak s pocitom úspechu po prvých hodinách získava kladný vzťah

k počítačom.

OSR

PL – Ovládame myš

Klikáme myšou

 

 

 


GCompris

- aktivity s myšou

Upratovanie

 

5. – 6.

Informácie okolo nás

Vyfarbujeme

obrázky

Žiak pozná nástroj

výplň, vie ako vybrať farbu z palety farieb a vyplniť plochy obrázkov podľa vzoru alebo na základe jednoduchého zadania.

Žiak si dokáže

vybrať z palety farieb a vyplniť plochy obrázkov.

Žiak vie, že

trpezlivosťou dokáže prekonať prvé neúspechy.

OSR

Výplň

 

PL-Výplň

TuxPaint

 

Rexík -Omaľovánky

 

7. – 8.

 

Piat-kujeme

Žiak vie použiť

nástroj Pečiatka, vie si vybrať z ponuky pečiatok.

Žiak vie premiestniť

a otlačiť pečiatku na určenom mieste.

 

OŽZ

EV

DV

OSR

Pečiatka

 

TuxPaint

XI.

9. – 10.

 

Kreslíme

čiary

Žiak pozná nástroj

Čiara a spájať obrázky podľa zadaných kritérií.

Vie popísať cestu do

školy

Žiak vie nakresliť jednoduchú čiaru pohybom myši so stlačeným nástrojom po podložke, vie tlačidlo podržať tak, aby nakreslil čiaru, vie kresliť čiaru rôznymi smermi.

Žiak chápe súvislosti medzi okolitými javmi.

OSR

EV

DV

Kreslíme

 

TuxPaint

 

 

 

11.

– 12.

Informácie okolo nás

Kreslíme a

vyfarbujeme

Žiak pozná nástroje

Čiara a Vyplň. Vie, že pri neúplnom obryse sa farba nástroja Vyplň vyleje. Pozná funkciu tlačidla hrúbka čiary.

Žiak vie pomocou nástrojov Čiara a Výplň nakresliť a dokresliť rôzne obrázky. Vie použiť nástroj Späť. Vie si farbu čiary zmeniť pomocou palety. Vie použiť rôzne hrúbky čiar.

Žiak vie že tvorivosť je dobrá vlastnosť a pekné prostredie napomáha tomu, aby sa v ňom dobre cítil.

OŽZ

EV

OSR

Kreslíme a vyfarbujeme

 

TuxPaint

XII.

 

 

13. – 14.

ČR

Informácie okolo nás

Kreslíme

rov čiary

Žiak pozná nástroj Úsečka, vie že ho môže použiť na kreslenie rovných čiar. Vie, že pomocou rovných čiar môže kresliť geometrické útvary. Vie na čo slúži nástroj Hrúbka čiary.

Dokáže pomocou rovných čiar nakresliť geometrické útvary a jednoduché obrázky. Vie ich vymaľovať nástrojom Výplň. Dokáže použiť rôzne hrúbky rovných čiar.

Žiak vie, že pri

spoločenských hrách musí dodržiavať pravidlá fair play.

OSR

EV

DV

MKV

Kreslíme rovné čiary

 

PL-výplň, čiara, pečiatka, úsečka

TuxPaint

I.

15.

Informácie okolo nás

Krúžky

a obdĺžniky

Žiak pozná nástroje

Ovály, Vyplnené ovály,

Obdĺžniky a

Vyplnené obdĺžniky.

Pozná funkciu klávesu Shift pri kreslení kruhov a štvorcov. Pozná pojem ikona.

Žiak vie pomocou

nástrojov kresliť kruhy a ovály, vyplnené kruhy a vyplnené ovály, štvorce a obdĺžniky, vyplnené štvorce a vyplnené obdĺžniky. Dokáže pri kreslení jednou ruku druhou držať stlačený kláves Shift. Dokáže nakresliť kruhy, ovály, štvorce, obdĺžniky na určené miesto.

Žiak pozná význam

ochrany prírody, vie, že v príjemnom prostredí sa lepšie cíti.

OŽZ

EV

OSR

Kreslíme ovály a obdĺžniky

 

TuxPaint

 

16.

Informácie okolo nás

Krúžky a

obdĺžniky

Žiak pozná nástroje

Ovály, Vyplnené ovály, Obdĺžniky a

Vyplnené obdĺžniky. Pozná funkciu klávesu Shift pri kreslení kruhov a štvorcov. Pozná pojem ikona.

Žiak vie pomocou nástrojov kresliť kruhy a ovály, vyplnené kruhy a vyplnené ovály, štvorce a obdĺžniky, vyplnené štvorce a vyplnené obdĺžniky. Dokáže pri kreslení jednou ruku druhou držať stlačený kláves Shift. Dokáže nakresliť kruhy, ovály, štvorce, obdĺžniky na určené miesto.

Žiak pozná význam ochrany prírody, vie, že v príjemnom prostredí sa lepšie cíti.

OŽZ

EV

OSR

TuxPaint

Drawing for children

 

 

II.

17. – 18.

Postupy riešenia problémov, algoritmické myslenie

Presúvame a

zoraďujeme

Žiak pozná nástroj Chyť. Vie presúvať a usporiadať obrázky na základe predlohy alebo jednoduchého

zadania či logickej úlohy.

Žiak vie pomocou nástroja Chyť premiestňovať

obrázky a dokáže

udržať stlačené tlačidlo myši počas

presúvania.

Predbiehať sa

bezdôvodne v rade je neslušné.

OŽZ

EV

OSR

DV

 

Presúvame a zoraďujeme

 

19. – 20.

Postupy riešenia problémov, algoritmické myslenie

Riime podľa pravidiel

Žiak vie klasifikovať,

triediť alebo zoskupovať objekty podľa určitých vlastností. Žiak rieši problémy podľa zadaných kritérií. Pri riešení využíva programy a ich nástroje.

Žiak vie presúvať myšou a klikať na tlačidlá pri riešení úloh.

Pravidlá sú dôležité.

Poriadok okolo nás nám spríjemňuje prostredie. V živote je dôležité rozlíšiť lož od pravdy.

OSR

OŽZ

Riešime podľa pravidiel

GCompris