wz

Tematický výchovno-vzdelávací plán na informatickú výchovu pre 4. ročník

Časová dotácia: 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 vyučovacích hodín ročne

M

T

Tematický okruh

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard a rozvíjané kompetencie

Prierezové témy

IX.

1.

Princípy fungovania IKT

Ovládanie počítača - obrazovka, myš, klávesnica

Úvodná hodina. BOZ pri práci s počítačom; Počítač, jeho časti a periférne zariadenia.

Oboznámenie sa s počítačom,

vedieť pomenovať časti počítača, zapnúť ho, vypnúť,

poznať a rešpektovať pravidlá vhodného správania sa pri počítači.

Osobnostný a sociálny rozvoj,

 

Ochrana života a zdravia

 

Environmentálna výchova

 

2.

Princípy fungovania IKT

Ukladanie informácií

Ukladanie informácií, pojem súbor, meno súboru, vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov.

Žiak vie minimalizovať a maximalizovať okno, vytvoriť priečinok, uložiť doňho súbor, pomenovať, premenovať ich.

 

3.

Princípy fungovania IKT

Vonkajšie periférie počítača - tlačiareň, skener

Ovládanie tlačiarne a skenera.

Žiak vie skenovať za pomoci učiteľa, vie dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni.

X.

4.

Princípy fungovania IKT

Vonkajšie periférie počítača - digitálny fotoaparát

Práca sa fotoaparátom - fotografovanie, ukladanie fotografií do priečinka. (Microsoft Office Picture Manager)

Žiak vie digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinka.

 

5.

Informácie okolo nás

Grafický editor

- prostredie, základné nástroje

Práca v prostredí grafického editora - kreslenie voľnou rukou aj s použitím nástrojov, efektívne využívanie grafického editora pri kreslení obrázkov - kreslenie pomocou geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...

(Skicár)

Žiak sa vie orientovať v prostredí grafického editora, samostatne pracovať s nástrojmi v ňom, samostatne, ale aj podľa návodu vytvoriť obrázok, pracovať s ním, používať operácie (kopírovanie, prilepenie, prevrátenie, otáčanie), nakresliť obrázok pomocou geom. tvarov, uložiť, otvoriť, upraviť, dotvoriť ho.

Osobnostný a sociálny rozvoj,

 

Ochrana života a zdravia

 

Environmentálna výchova

 

Dopravná výchova

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

 

6.

Informácie okolo nás

Grafický editor

- geometrické tvary, výber, kopírovanie, otáčanie

 

7.

Informácie okolo nás

Grafický editor

- sam. práca podľa návodu

 

8.

Informácie okolo nás

Textový editor

- písanie, oprava a mazanie textu, formátovanie textu

 

Práca v prostredí textového editora - jednoduché formátovanie textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov.

Žiak vie pracovať v prostr. textového editora, samostatne prepísať, napísať, uložiť, otvoriť, upravovať text, vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou, upraviť veľkosť, typ, farbu písma, používať nástroje na úpravu textov, vkladať obrázky do textu cez schránku.

XI.

9.

Princípy fungovania IKT

Textový editor

- formátovanie textu

Práca v prostredí textového editora - jednoduché formátovanie textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov.

Žiak vie pracovať v prostr. textového editora, samostatne prepísať, napísať, uložiť, otvoriť, upravovať text, vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou, upraviť veľkosť, typ, farbu písma, používať nástroje na úpravu textov, vkladať obrázky do textu cez schránku.

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Ochrana života a zdravia

 

Environmentálna výchova

 

 

10.

Informácie okolo nás

Textový editor

- kopírovanie, vystrihnutie, presúvanie

 

11.

Informácie okolo nás

Textový editor

- vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu

 

12.

Princípy fungovania IKT

CD, DVD, USB

Práca s CD a USB, spúšťanie hry a hudby z CD, ukladanie a prenášanie informácií pomocou USB kľúča.

Žiak vie spustiť CD, DVD cez počítač, vie pracovať s USB-kľúčom - vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky

XII

13.

Informácie okolo nás

Zvuky a videá

Práca s multimédiami, nahrávanie zvukov (Windows Media Player, Nahrávanie zvuku v príslušenstve).

Žiak vie narábať s multimediálnou informáciou - prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť, vie zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť, vie pracovať so slúchadlami, prehrať zvukový záznam, uložiť a využiť efekty.

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Ochrana života a zdravia

 

Environmentálna výchova

 

Mediálna výchova

 

14.

Informácie okolo nás

Zvuky a videá

 

15.

Informácie okolo nás

Animácie

Vytváranie jednoduchých animácií

(Logomotion, RNA).

Žiak vie vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom programe, pracovať s dvoma oknami - kopírovanie z jedného do druhého.

I.

16.

Informácie okolo nás

Animácie

Vytváranie jednoduchých animácií

(Logomotion, RNA).

Žiak vie vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom programe (napr. RNA), pracovať s dvoma oknami - kopírovanie z jedného do druhého.

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

 

Regionálna výchova

 

Mediálna výchova

 

17.

Informácie okolo nás

 

18.

Komunikácia prostredníctvom IKT

Internet

Oboznámenie sa s nástrojmi na prezeranie a vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroja zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe.

Žiak sa vie orientovať v hrách a hypertextoch na internete, nájsť a prečítať informáciu, spustiť si hru z internetu, vyhľadávať obrázky, ukladať, kopírovať ich do priečinka, upravovať ich, vie pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní.

II.

19.

Komunikácia prostredníctvom IKT

Internet

Oboznámenie sa s nástrojmi na prezeranie a vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroja zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe.

Žiak sa vie orientovať v hrách a hypertextoch na internete, nájsť a prečítať informáciu, spustiť si hru z internetu, vyhľadávať obrázky, ukladať, kopírovať ich do priečinka, upravovať ich, vie pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní.

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Ochrana života a zdravia

 

Environmentálna výchova

 

Mediálna výchova

 

20.

Komunikácia prostredníctvom IKT

Riziká na internete

Bezpečné správanie sa na internete, základy slušného správania sa na internete.

Žiak pozná vhodné detské webové stránky - vzdelávacie, zábavné, náučné, je oboznámený s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním, vie v správnom tvare napísať adresu webovej stránky.

 

21.

Komunikácia prostredníctvom IKT

Elektronická pošta

- vytvorenie e-mailového konta, kontakty

Využívanie e-mailovej pošty, zásady bezpečnosti.

Žiak vie posielať a prijímať e-maily, používa jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania svojich údajov.

III.

22.

Komunikácia prostredníctvom IKT

Elektronická pošta

- odosielanie a prijímanie pošty, netiketa

 

23.

Komunikácia prostredníctvom IKT

Elektronická pošta

- samostatná práca

 

Žiak vie vyhľadať zadané informácie na internete, odoslať získané informácie vyučujúcemu.

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Ochrana života a zdravia

 

Environmentálna výchova

 

Mediálna výchova

 

24.

Informačná spoločnosť

Bezpečnosť počítača, riziká

Bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel.

Žiak pozná riziko ohrozenia počítača, vie prečo a pred kým treba chrániť počítač.

 

25.

Informačná spoločnosť

IKT v škole

Objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety, využitie komunikačných možností IKT v škole.

Žiak vie samostatne ovládať výučbový softvér.

IV.

26.

Informačná spoločnosť

Voľný čas a IKT

Počítačové hry, hudba, filmy.

Žiak vie, že počítač je aj zdrojom zábavy, vie si nájsť a spustiť vhodnú hru, hudbu, film.

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Ochrana života a zdravia

 

Environmentálna výchova

 

Mediálna výchova

 

27.

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Návody, recepty z bežného života

Získanie základov algoritmického myslenia pri vytváraní rôznych návodov (na opravu ap.), kuchárskych receptov, skladaní stavebnice (Lego, Origami...).

Žiak je schopný získať základy algoritmického myslenia - príkazy v priamom režime.

 

28.

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Návody, recepty z bežného života

Získanie základov algoritmického myslenia pri práci s detským programovacím jazykom (Baltík).

V režime Čarovať scénu ovládať Baltíka

Žiak je schopný získať základy algoritmického myslenia - príkazy v priamom režime.

Baltík – PL Baltík str. 10 – 11/úloha 1. – 6.

 

29.

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Detský programovací jazyk

V režime Čarovať scénu vytvor bludisko pre kamaráta

Žiak je schopný získať základy algoritmického myslenia - príkazy v priamom režime, vie riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí.

Baltík – PL Baltík str. 11 – 12/úloha 7. – 9.

V.

30.

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Detský programovací jazyk

V režime Programovať – začiatočník – tvorba jednoduchého programu – Baltík vyčaruje pred seba nejaké predmety.

Žiak je schopný získať základy algoritmického myslenia - príkazy v priamom režime, vie riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí.

Baltík – PL Baltík str. 13 – 14/úloha 1. – 3.

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Ochrana života a zdravia

 

Environmentálna výchova

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

 

31.

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Detský programovací jazyk, algoritmické hry

V režime Programovať – začiatočník – tvorba a dopĺňanie programu.

Baltík – PL Baltík str. 14 – 15/úloha 4. – 6.

 

32.

Informácie okolo nás

Jednoduchá prezentácia

– oboznámenie s prostredím

Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci projektového vyučovania, pri prezentovaní projektov, vytváranie prezentácií vo vhodnom softvéri na rôzne témy - rodina, záľuby, moje mesto, projekty k učivu...

Žiak na hotovej prezentácii vie upravovať návrhy, farby. Vie meniť poradie snímok a vložiť novú. Vie prepínať medzi režimami zobrazení.

 

33.

Informácie okolo nás

Jednoduchá prezentácia

- text, obrázok, rozloženie snímky

Žiak vie vložiť do prezentácie text a obrázok a naformátovať ich. Vie zmeniť rozloženie snímky podľa potreby. Napr.: na prezentácii o zvieratkách.

VI.

34.

Informácie okolo nás

Jednoduchá prezentácia

- WordArt, prechody snímok

Žiak vie vložiť do prezentácie rôzne tvary, WordArt, vie upraviť prechody snímok.

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Ochrana života a zdravia

 

Environmentálna výchova

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

 

35.

Informácie okolo nás

Opakovanie

Jednoduchá prezentácia

- tvorba projektu

 Žiak vie vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt, vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu, vie pracovať samostatne a v skupine na projekte, vie samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt.

 

36.

Opakovanie

Jednoduchá prezentácia

- dokončenie a vyhodnotenie projektov

Zopakovať a utvrdiť získané zručnosti a vedomosti.

Žiak vie samostatne využiť nadobudnuté zručnosti pri práci s počítačom.