wz
lAndrea

úvod

slovenský jazyk
anglicky_jazykmatematika
informatika
informatická výchova
výchovy SmartBooks

  Matematika

Aritmetika - 1. ročník:

 1. párne/nepárne
 2. sčítanie do 10
 3. odčítanie do 10
 4. rovnice - sčítanie do 10
 5. rovnice - odčítanie od 10
 6. čísla 11 - 20
 7. čítanie čísel 11 - 20

Geometria - 1. ročník

 1. geometrické tvary
 2. geom. tvary priestorové

Aritmetika - 3., 4. ročník:

 1. opakovanie 3. ročníka:
 2. domino - násobenie,  delenie
 3. násobilka: 1., 2., 3.
 4. násobilka - tabuľka
 5. rovnice:
 6. násobenie a delenie so zátvorkami
 7. chýbajúce číslice - sčítanie do 1 999
 8. rímske čísla
 9. delenie so zvyškom: 1., 2., 3.
 10. test – numerácia
 11. spájačka - názvy čísel: 1., 2.
 12. test – názvy čísel a rádov
 13. priraďovanie - násobenie spamäti
 14. doplňovačka - násobenie
 15. krížovka - pomenovania
 16. delenie so zvyškom - opakovanie
 17. numerácia - opakovanie
 18. postupnosť - zaokrúhľovanie
 19. slovné úlohy (jednoduché, zložené)
 20. slovné úlohy (nepriamo sformulované)
 21. násobenie jednocif. číslom do 10 000
 22. interaktívne hodiny
učiteľ

Geometria - 4. ročník:

 1. nácvik - pomenovanie útvarov - 1.
 2. pomenovanie útvarov - 1.
 3. tajnička - opakovanie
 4. bod, úsečka, priamka
 5. úsečka, polpriamka, priamka
 6. nácvik - jednotky dĺžky - 1., 2.
 7. jednotky dĺžky - 1., 2., 3.
 8. jednotky dĺžky - usporiadanie - 1., 2.
 9. zmiešané jednotky dĺžky - 1.
 10. vlastnosti útvarov
 11. stavby kociek - bez zadania
 12. stavby kociek - pečiatky
 13. stavby kociek - výplň
 14. vnímanie vecí z rôznych uhlov:
 15. určovanie času - 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
 16. trvanie času - 1., 2., 3.
 17. jednotky hmotnosti, jednotky času
 18. obvod štvorca a obdĺžnika
 19. obvod štvorca a obdĺžnika - 1.
 20. test - obvod - 1., 2.
 21. konštrukcia trojuholníka
 22. kružnica - vyvodenie
 23. kružnica a kruh
 24. pomenovanie útvarov - 1., 2.

Aritmetika - 2. ročník:

 1. sčítanie do 20 s prechodom
 2. odčítanie do 20 s prechodom
Pracovné listy:
 1. Pomenovanie útvarov: 1., 2.
 2. Kódovanie a plány stavieb
 3. Kódovanie stavieb, poschodia
 4. Obvod štvorca - vyvodenie
 5. Jednotky dĺžky
 6. Obvod štvorca, obdĺžnika (m)
 7. Útvary (m)
 8. Kružnica a kruh (m)
Pozn.:
m - je potrebné zobraziť mriežku.
Prezentácie:
 1. Rovinné útvary
 2. Geometrické útvary
 3. Jednotky dĺžky
 4. Premena jednotiek dĺžky
 5. Stavby kociek
 6. Rozcvičky
Návody:
Doplnok Imagine plugine vložiť:
- do Internet Exploreru
- v Mozille, v Chrome a ani v iných prehliadačoch okrem Internet Exploreru sa už nedá doplnok spustiť
- Internet Explorer vo Windows 10 je už len súčasťou Príslušenstva
 1. rozcvička
 2. číselná os
 3. zápis čísla
 4. sčítanie, odčítanie pod seba 
 5. sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie
 6. sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie (príklady, rovnice, tabuľky)
 7. znázorňovanie slovných úloh
 8. tvorba jednoduchého grafu
 1. stavby kociek 1
 2. stavby kociek 2
 3. pentamina
 4. tangramy (Infovekáčik)
 5. tangramy
 6. tangram (bez predlohy)
 7. hodiny
 1. hracie kocky
 2. sudoku 3x3
 3. zlomky
 4. geodoska
 5. tabuľky a predmety
 6. číselné osi
 7. číslo názorne
 8. počítadlá
 9. vzory z tvarov
 10. štvorcová sieť

Dynamické konštrukcie:

 1. konštrukcia trojuholníka - dané osi vnútorných uhlov a vrchol