wz
lAndrea

úvod

slovenský jazyk
anglicky_jazykmatematika
informatika
informatická výchova
výchovy

  Matematika

Aritmetika - 2. ročník:

 1. sčítanie do 20 s prechodom
 2. odčítanie do 20 s prechodom

Aritmetika - 3., 4. ročník:

 1. opakovanie 3. ročníka:
 2. domino - násobenie,  delenie
 3. násobilka: 1., 2., 3.
 4. násobilka - tabuľka
 5. rovnice:
 6. chýbajúce číslice - sčítanie do 1 999
 7. rímske čísla
 8. delenie so zvyškom: 1., 2., 3.
 9. test – numerácia
 10. spájačka - názvy čísel: 1., 2.
 11. test – názvy čísel a rádov
 12. priraďovanie - násobenie spamäti
 13. doplňovačka - násobenie
 14. krížovka - pomenovania
 15. delenie so zvyškom - opakovanie
 16. numerácia - opakovanie
 17. postupnosť - zaokrúhľovanie
 18. slovné úlohy (jednoduché, zložené)
 19. slovné úlohy (nepriamo sformulované)
 20. násobenie jednocif. číslom do 10 000
 21. interaktívne hodiny
učiteľ

Geometria - 4. ročník:

 1. nácvik - pomenovanie útvarov - 1.
 2. pomenovanie útvarov - 1.
 3. tajnička - opakovanie
 4. bod, úsečka, priamka
 5. úsečka, polpriamka, priamka
 6. nácvik - jednotky dĺžky - 1., 2.
 7. jednotky dĺžky - 1., 2., 3.
 8. jednotky dĺžky - usporiadanie - 1., 2.
 9. zmiešané jednotky dĺžky - 1.
 10. vlastnosti útvarov
 11. stavby kociek - bez zadania
 12. stavby kociek - pečiatky
 13. stavby kociek - výplň
 14. vnímanie vecí z rôznych uhlov:
 15. určovanie času - 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
 16. trvanie času - 1., 2., 3.
 17. jednotky hmotnosti, jednotky času
 18. obvod štvorca a obdĺžnika
 19. obvod štvorca a obdĺžnika - 1.
 20. test - obvod - 1., 2.
 21. konštrukcia trojuholníka
 22. kružnica - vyvodenie
 23. kružnica a kruh
 24. pomenovanie útvarov - 1., 2.
Pracovné listy:
 1. Pomenovanie útvarov: 1., 2.
 2. Kódovanie a plány stavieb
 3. Kódovanie stavieb, poschodia
 4. Obvod štvorca - vyvodenie
 5. Jednotky dĺžky
 6. Obvod štvorca, obdĺžnika (m)
 7. Útvary (m)
 8. Kružnica a kruh (m)
Pozn.:
m - je potrebné zobraziť mriežku.
Prezentácie:
 1. Rovinné útvary
 2. Geometrické útvary
 3. Jednotky dĺžky
 4. Premena jednotiek dĺžky
 5. Stavby kociek
 6. Rozcvičky
Návody:
Doplnok Imagine plugine vložiť:
- do Internet Exploreru
- v Mozille, v Chrome a ani v iných prehliadačoch okrem Internet Exploreru sa už nedá doplnok spustiť
- Internet Explorer vo Windows 10 je už len súčasťou Príslušenstva
 1. rozcvička
 2. číselná os
 3. zápis čísla
 4. sčítanie, odčítanie pod seba 
 5. sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie
 6. sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie (príklady, rovnice, tabuľky)
 7. znázorňovanie slovných úloh
 8. tvorba jednoduchého grafu
 1. stavby kociek 1
 2. stavby kociek 2
 3. pentamina
 4. tangramy (Infovekáčik)
 5. tangramy
 6. tangram (bez predlohy)
 7. hodiny
 1. zlomky
 2. geodoska
 3. tabuľky a predmety
 4. číselné osi
 5. číslo názorne
 6. počítadlá
 7. vzory z tvarov
 8. aplikácie na M

Dynamické konštrukcie:

 1. konštrukcia trojuholníka - dané osi vnútorných uhlov a vrchol