wz


úvod

slovenský jazyk
anglicky_jazykmatematika
informatika
informatická výchova
výchovy
SmartBooks

    Slovenský jazyk

 1. abeceda - cvičenia
 2. vybrané slová:
  • vybrané slová po B: 1., 2., 3.
  • vybrané slová po M: 1., 2., 3., 4.
  • vybrané slová po P: 1., 2., 3.
  • vybrané slová po R: 1., 2., 3., 4.
  • vybrané slová po S: 1., 2., 3.
  • vybrané slová po V: 1., 2., 3.
  • vybrané slová po Z: 1., 2., 3.
 3. test - vybrané slová
 4. krížovka - vybrané slová
 5. doplňovačka - vybrané slová
 6. diktáty na vybrané slová: 1., 2., 3.
 7. spodobovanie:
 8. test - spodobovanie
 9. predložky s/so, z/zo
 10. predložky s/so, z/zo: slová, vety
 11. rod podstatných mien - kategórie
 12. rod, číslo podstatných mien - spájačka
 13. pád DATÍV - slová
 14. rod, číslo, pád podstatných mien
 15. pády podstatných mien
 16. vzory podstatných mien:
 17. test - tvary slov
 18. test - vzory podstatných mien
 19. doplňovačka - vzory
 1. doplňovačky - skloňovanie
 2. priraďovanie - pods., príd. mená
 3. prídavné mená - opakovanie
 4. doplňovačka - opakovanie
 5. priraďovanie – slovesá os., č.
 6. literatúra: Kto za pravdu horí
 7. sloh - postup (list)
 8. slovesá - minulý čas
 9. slovesá – budúci čas
 10. slovesá - opakovanie
 11. test – slovesá opakovanie
 12. dopln. – mužský rod - vzory
 13. dopln. – ženský rod - vzory
 14. dopln. – stredný rod - vzory
 15. dopln. – vzory - opakovanie
 16. slovné druhy – opakovanie
 17. nácvičné diktáty: 1., 2., 3., 4., 5.
chlapec číta
1. ročník:
 1. písmená
 2. triedenie podľa počtu slabík
 3. čítanie slov
 4. triedime mená (CH/D)
 5. slová pomenúvajúce zvieratá (Š)
 6. slovosled slov vo vete (Š)
 7. čítame slová (B)
 8. skladáme z písmen slová (B)
 9. kvíz - písmeno C
 10. slovosled slov vo vete (C)
 11. pexeso (C)
 12. kvíz - písmená B - D - P
 13. kvíz - písmeno D
 14. kvíz - písmeno Č
 15. výber obrázka - písmeno Č
Projekty v IMAGINE (je potrebný Imagine plugine)
 1. abeceda
 2. vybrané slová po v
 3. slovesá - osoba, číslo, čas
 4. divadlá - pojmy
 5. slovenské pranostiky
Šablóny v EXCELI:
 1. spodobovanie
 2. abeceda
 3. podst. mená - rod, číslo, pád
 4. podst. mená - rod, číslo, pád, vzor
 5. slovesá - osoba, číslo, čas